архив: 01.11.2015-30.11.2015

Кабмин внес изменения в порядок лицензирования хозяйственной деятельности, связанный с созданием объектов архитектуры.

Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом совместно с Госархстройинспекцией, был принят на заседании правительства 25 ноября.

Это позволит усовершенствовать регулирование отношений, возникающих в процессе лицензирования хозяйственной деятельности по строительству объектов ІV и V категорий сложности, путем внедрения электронной системы подачи документов для получения лицензии.
Предполагается, что субъект строительной деятельности, желающий получить лицензию, может подать документы в орган лицензирования - Госархстройинспекции, как в бумажном виде, так и с помощью телекоммуникационных средств связи.
Это позволит усовершенствовать государственную политику по вопросам лицензирования строительной деятельности и будет одним из шагов ее реализации.

СПРАВКА
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» для отримання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися такі відомості про суб’єкта будівельної діяльності - заявника:
- для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, контактні телефони, електронна адреса, а також наявність філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, із зазначенням їх назви та місцезнаходження;
- для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні телефони, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), електронна адреса, а також у разі наявності місць провадження заявленої діяльності - їх місцезнаходження;
- перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати.
До заяви додаються:
- копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи.
За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи за формою, яка визначається ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності.
Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства.

Источник: Минрегион.