архив: 01.08.2014-31.08.2014

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2014 р. № 358

«Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:

1) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;

2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі — звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;

3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не менш як один рік;

4) оцінка об’єкта для цілей оподаткування здійснюється:
суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” хоча б за однією з таких спеціалізацій у межах напряму 1 “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” і напряму 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”:
- 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них”;
- 1.2 “Оцінка машин і обладнання”;
- 1.3 “Оцінка колісних транспортних засобів”;
- 1.4 “Оцінка літальних апаратів”;
- 1.5 “Оцінка судноплавних засобів”;
- 1.6 “Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність”;
- 1.7 “Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність”;
- 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”;
- 2.2 “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”;
суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку земель”;

5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;

6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить цій постанові.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 953) і від 1 серпня 2013 р. № 501 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231”.

3. Скасувати накази Фонду державного майна:
від 10 червня 2013 р. № 793 “Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності”;
від 10 червня 2013 р. № 794 “Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії”;
від 10 червня 2013 р. № 797 “Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості”;
від 10 червня 2013 р. № 798 “Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності”;
від 10 червня 2013 р. № 799 “Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України”.

4. Фонду державного майна:
1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку:
суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;
іншим особам — за умови дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
2) у десятиденний строк:
вжити заходів до приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” і “Про оцінку земель”;
подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також пропозиції стосовно удосконалення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК